Icon Icon Icon
Thực hiện cải cách hành chính qua Bộ chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
Cập nhật: 16/04/14 10:06 am

Ngày 09/01/2014, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo tóm tắt về Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX (Public Administration Reform Index) được Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành nhằm tạo ra một công cụ mới đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về hành chính và các dịch vụ công qua đó giúp các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố có cơ sở xem xét, đánh giá điều chỉnh mục tiêu và nội dung cải cách hành chính hàng năm. Đồng thời, Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX cùng với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một trong những công cụ hiệu quả trong công tác đánh giá, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính được xây dựng riêng cho hai đối tượng: Cấp trung ương là các cơ quan quản lý nhà nước gồm 21 bộ, cơ quan ngang bộ và Cấp địa phương gồm 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. PAR INDEX cấp bộ gồm 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần. PAR INDEX cấp tỉnh gồm 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần. Việc đánh giá PAR INDEX được thực hiện theo phương pháp: Tự đánh giá, chấm điểm của các Bộ, các tỉnh theo thang điểm quy định được Bộ Nội vụ thẩm định với sự tư vấn của hội đồng cố vấn và qua điều tra xã hội học.

Theo kết quả PAR INDEX 2012 được công bố, công tác cải cách hành chính năm 2012 của các tỉnh thành trên cả nước được chia làm 4 nhóm: Nhóm các tỉnh đạt kết quả tốt gồm 19/63 tỉnh thành; Nhóm các tỉnh đạt kết quả Khá gồm 33 tỉnh thành phố; Nhóm xếp loại trung bình gồm 5 tỉnh, thành phố và nhóm xếp loại thấp gồm 6 tỉnh, thành.

Năm 2012 tỉnh Quảng Ninh đạt 80,21 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh thành về chỉ tiêu PAR INDEX. Tuy được xếp vào nhóm Tốt trong công tác cải cách hành chính nhưng thứ hạng của Quảng Ninh còn ở vị trí khiêm tốn so với các tỉnh thành trong cả nước. Qua đánh giá từ chỉ số PAR INDEX, tỉnh Quảng Ninh cần nỗ lực hơn nữa trong công tác cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính để nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ, năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 Quy định về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi bộ chỉ số PAR INDEX 2012 được công bố, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính đã được tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cụ thể hóa tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2014.

Chỉ số PAR INDEX là một chỉ số mới để đánh giá quá trình triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính Phủ của các Bộ, ngành, các tỉnh trong cả nước và sẽ hoàn thiện tiêu chí đánh giá trong thời gian tới. Để thực sự đạt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường cạnh tranh của tỉnh và đạt được thứ hạng cao về chỉ số PAR INDEX, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần quyết liệt triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2014 tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2014.

Nguyễn Trung Kiên B – IPA

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013