Icon Icon Icon
I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

1. Chức năng 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: phê duyệt chủ trương, địa điểm và quyết định đẩu tư; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư; các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hỗ trợ doanh nghiệp, quảng bá xúc tiến dầu tư, hỗ trợ thị trường.

- Xúc tiến đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quản lí hoạt động xúc tiến đầu tư các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, dịch vụ, thương mại, du lịch. Là đầu mối tiếp nhận và xử lí thủ tục đầu tư theo cơ chế “một cửa”. Thực hiện các hoạt đông tư vấn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Xây dựng, thiết lập hệ thống dữ liệu, tài liệu thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư.

 2, Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư

- Tiếp nhận và xử lí thủ tục đầu tư

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013