Icon Icon Icon

TÓM LƯỢC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 

Green developmentPhát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là mục tiêu chung của cả nước trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khoá XI. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổng thể nền kinh tế nước ta và đối với từng địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh; bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng hội tụ được các yếu tố để có thể thực hiện được mục tiêu này.

Định hướng phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong những năm tới là phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nóng sang tăng trưởng xanh; từ phát triển thiếu bền vững sang bền vững; từ phát triển theo bề rộng sang chiều sâu một cách hài hòa và hợp lý.

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013